Privacyverklaring OneNetwork

Inleiding
Deze privacyverklaring betreft de rol van OneNetwork als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. OneNetwork kan persoonsgegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt of het contactformulier invult. OneNetwork zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze verklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door OneNetwork met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

Doel verwerking persoonsgegevens
OneNetwork verzamelt gegevens voor alleen de volgende doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden door OneNetwork verwerkt op moment u besluit een vraag te stellen via het contactformulier op de website van OneNetwork.
Uw persoonsgegevens worden door OneNetwork verwerkt op het moment dat u besluit een overeenkomst met OneNetwork aan te gaan.
Uw persoonsgegevens worden door OneNetwork verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst (zoals bedoeld in doelstelling twee), het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand.
Uw persoonsgegevens worden door OneNetwork verwerkt voor het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een (soortgelijk) product.
Uw persoonsgegevens worden door OneNetwork verwerkt als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals de persoonsgegevens die opgevraagd worden door de fiscus.
OneNetwork, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Welke persoonsgegevens verwerken wij 
OneNetwork verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
Doel 1: voor- en achternaam en emailadres + overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijv. in correspondentie en telefonisch.
Doel 2: voor- en achternaam, functie, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer.
Doel 3: voor- en achternaam, functie, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, emailadres.
Doel 4: voor- en achternaam, functie, bedrijfsnaam, telefoonnummer, emailadres.
Doel 5: bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OneNetwork zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor de omschreven doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. De categorieën van persoonsgegevens die genoemd zijn worden zeven jaar bewaard voor de nakoming van fiscale verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
OneNetwork verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien dit het geval is zal hiervoor expliciet uw toestemming worden gevraagd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OneNetwork. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij OneNetwork een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging indienen via administratie@onenetwork.nl. Verder kunt u via dit emailadres ook een verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens indienen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. De foto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN kunt u zwart arceren. Dit ter bescherming van uw privacy.
OneNetwork neemt daarna uw verzoek in behandeling en u krijgt binnen vier weken een reactie.

Integriteit en beveiliging
OneNetwork gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die daarvoor zijn geautoriseerd en hebben alleen die personen toegang tot de persoonsgegevens die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt OneNetwork voor technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is de internetverbinding beveiligd met SSL en wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van multi-factor-authenticatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OneNetwork gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contactgegevens:
Heeft u verder nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de website www.onenetwork.nl/contact of per mail via administratie@onenetwork.nl